INTERREG V-A SK-CZ/2018/06

1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU

1.2 Zintenzívnenie využívania výsledkov aplikovaného výskumu najmä malými a strednými podnikmi

Operačný program

Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Výskum a nájdenie vhodnej odrodovej skladby jarného jačmeňa požadovanej sladovníckej kvality pre oblasti častejšie postihované suchom pre výrobcov sladu a piva.

304011P506

Cieľ projektu:

Využitie genetických zdrojov (krajových a starých odrôd) jačmeňa s vhodnými agronomickými, fyziologickými a sladovníckymi vlastnosťami pre inovatívne výrobky malých a stredných podnikov, predovšetkým minipivovarov, z príslušných regiónov Českej a Slovenskej republiky.

Výška pomoci z EURÓPSKEHO FONDU PRE REGIONÁLNY ROZVOJ

494 175,80 €

Poskytovateľ:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Doba riešenia:

2019 - 2021

Anotácia projektu:

Projekt je zameraný na využitie starých odrôd jačmeňa malými a strednými podniky (MSP) z oblasti pivovarníctva a sladovníctva a pre šľachtenie jačmeňa v suchých podmienkach príhraničných oblastí. Maximálne 30 odrôd bude vysiate. Z vybraných starých odrôd bude vyrobený slad. Pre cieľovú skupinu (MSP s minipivovarmi) bude usporiadaný seminár na tému, ako slad zo starých odrôd spracovať. Vzorky vyrobených pív budú odovzdané na analýzu. Zrno starých odrôd bude slúžiť na stanovenie odolnosti voči suchu. Získané informácie budú odovzdané záujemcom z cieľovej skupiny na seminári zameranom na senzorickú a chemickú analýzu piva vyrobené v rámci projektu. Informácie o odolnosti voči suchu a sladovníckej kvalite budú odovzdané záujemcom z radu MSP, výskumných pracovísk, ktoré sa zaoberajú šľachtením jačmeňa. 

Hlavný riešiteľ

Spoluriešitelia


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky